imageเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีผลงานในการให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด (FS & DD) รวมทั้งออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบการจัดการมูลฝอย และควบคุมงานโครงการต่างๆ มานานกว่า 15 ปี เรามีทีมงานวิศวกร และนักวิชาการที่พร้อมให้บริการ
image
ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

image
ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

image
ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)

image
ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการจัดการน้ำเสียบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
HYDRO SYSTEMS CO.,LTD. 
โทร. 02 9549429 - 30  มือถือ 094-767-2882  LINE ID : hydro_sc20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >

Powered by MakeWebEasy.com